Виберіть мову
Спілка Автоматизаторів Бізнесу (САБ)
У кошику немає товарів!

Селекція в тваринництві. Свинарство для України

Найменування Ціна, грн. В кошик
Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 7 080
Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 28 800
Селекція в тваринництві. Свинарство для України 39 000
Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 46 500
Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 78 000
Програмний продукт призначений для автоматизації ведення оперативного обліку в господарствах, які займаються племінним і товарним свинарством. Рішення дозволяє організувати кількісно-ваговий облік тварин, облік репродуктивного циклу тварин, племінний облік, ветеринарний облік та облік кормів.

«Селекція в тваринництві. Свинарство для України «дозволяє автоматизувати основні процеси і функції підприємства галузі:

 • Облік поголів’я по головах і масі;
 • Облік тварин по технологічних групах (партіям);
 • Облік показників з репродуктивного циклу (запліднення — опорос — відбирання);
 • Облік кормів і ветеринарних препаратів;
 • Облік племінних показників;
 • Розрахунок таких галузевих показників, як приріст, кількість кормо-днів, збереження тварин, відсоток заплідненості і відсоток виходу на опорос і т. д.;
 • Формування звітності з бонітування;
 • Формування спеціалізованої звітності.

Використання рішення дозволяє підприємствам галузі свинарства

Керівникам:

 • розташовувати оперативною інформацією по поголів’ю стада і основними галузевими показниками для прийняття управлінських рішень.
 • формувати звітність про виробничу діяльність в цілому або по відокремленому підрозділу.

Зоотехнікам, селекціонерам:

 • в режимі реального часу оцінювати стан поголів’я;
 • ефективно вести селекційну роботу з використанням вбудованого в програму математичного розрахунку експертних оцінок і оперативно вносити необхідні корективи;
 • проводити і отримувати відомості по племінній роботі з тваринами в господарстві;
 • відслідковувати життєвий цикл технологічної групи тварин (партії): від моменту народження або постановки на дорощування — до реалізації тваринного або його вибуття на м’ясокомбінат;
 • відслідковувати життєвий цикл кожного індивідуального тваринного: від надходження тварини в виробництво, від маточного стада або від постачальника — до реалізації тваринного або його вибуття з стада;
 • отримувати інформацію про виробничий цикл тварин на всіх етапах: запліднення, огляд (узи), опорос, відбирання;
 • відображати всі операції по руху стада з реєстрацією кількості голів і маси;
 • відслідковувати рух тварин в розрізі груп і ферм, аналізувати причини вибракування і падежу;
 • аналізувати роботу окремих співробітників і господарства в цілому;
 • сприяти досягненню високих параметрів продуктивності тварин;
 • аналізувати інформацію про стан стада за допомогою численних звітів.

Технологу і фахівцям підрозділів ветеринарії та обліку кормів:

 • відображати списання препаратів і кормів по статево-віковими групами та за індивідуальними тваринам, аналізувати дані руху кормів та ветеринарних препаратів.
 • формувати звітність по поїдання кормів, що дозволить формувати плани по закупкам корми.
 • планувати проведення ветеринарних заходів із зазначенням препаратів і доз безпосередньо при проведенні заходу.
 • проводити аналіз відмінка і проведених ветеринарних заходів.
 • оптимізувати витрати на ветеринарні препарати та ветеринарне обслуговування;
 • скоротити замовлення надлишкових запасів і правильно розподіляти корми;

Щоденний оперативний облік, забезпечить:

 • формування та підготовку первинних документів;
 • управління рухом тварин;
 • управління виробничими запасами і випуском продукції;
 • проведення зоотехнічних заходів;
 • контроль дотримання технології.

Функціональні можливості

«Селекція в тваринництві. Свинарство для України «складається з наступних підсистем:

 • Підсистема кількісно-вагового обліку поголів’я;
 • Підсистема обліку репродуктивного циклу;
 • Підсистема племінного обліку;
 • Підсистема обліку кормів;
 • Підсистема ветеринарного обліку
 • Підсистема вивантаження даних за стандартом EDI (Electronic Data Interchange).

Підсистема кількісно-вагового обліку поголів’я дозволяє реалізувати кількісний і ваговій облік поголів’я в розрізі груп тварин і забезпечує:

 • індивідуальний і груповий облік тварин;
 • облік руху тварин;
 • аналіз даних з вибуття тварин;
 • формування регламентованих звітів;
 • аналіз даних про кількість тварин в розрізі груп і ферм.

Підсистема обліку репродуктивного циклу реалізує облік і контроль подій виробничого циклу (осіменіння-опорос-відбирання) і забезпечує:

 • облік подій виробничого циклу;
 • облік результату непродуктивного осіменіння;
 • контроль коректності даних, що вводяться по виробничому циклу;
 • аналіз вікової структури стада;
 • аналіз продуктивності тварин;
 • формування зводу плодючості тварин;
 • формування карток свиноматок і хряків.

Підсистема племінного обліку дозволяє розраховувати племінну цінність тварин на підставі значень показників, одержуваних при відборі, оцінці та реєстрації результатів виробничого циклу, і забезпечує:

 • підбір пар і розрахунок коефіцієнта інбридингу;
 • відбір ремонтного молодняку;
 • аналіз успадковання якісних показників;
 • оцінку стада за критеріями;
 • розрахунок показників успадковуваності по свиноматкам і хрякам;
 • бонітування племінного стада.

Підсистема ветеринарія і корму дозволяє вести облік по руху і списанню матеріалів і забезпечує:

 • списання ветеринарних препаратів не тільки по конкретним технологічним групам і тваринам, але і списання загальної кількості препаратів за статевовіковими групами;
 • списання речовин, які не пов’язані з лікуванням або вакцинуванням;
 • списання кормів за нормативами і / або фактичною витратою;
 • реєстрацію ветеринарних заходів;
 • аналіз залишків на складах;
 • аналіз витрат матеріалів на тварин;
 • планувати проведення ветеринарних заходів і потреби у ветеринарних препаратах.

«Селекція в тваринництві. Свинарство для України» легко адаптується під різні технології і особливості ведення обліку в господарствах і не має обмежень за масштабами поголів’я.

Рішення дозволяє вести облік на кількох фермах окремо з подальшим об'єднанням всієї облікової інформації в одну базу для аналізу роботи організації загалом; надає експертам і спеціалістам з тваринництва потужний інструмент для ефективного ведення обліку, а саме:

 • отримання оперативної та достовірної інформації про стан стада;
 • формування регламентних звітів (ПБАСГ-6, ПБАСГ-9, ПБАСГ-11, ПБАСГ-13 і т. д.);
 • формування актуальних даних з розподілу кормів і ветеринарних препаратів;
 • формування інформації про бонітування стада, про значущість показників оцінки тварини;
 • відстеження подій виробничого циклу;
 • інформації про роботу окремих співробітників і господарства загалом;
 • аналізу даних про рух тварин у розрізі груп і ферм, причин вибракування і падежу;
 • планування роботи господарства на основі отриманих даних.

Мобільна прикладна програма

Розроблено модуль інтеграції конфігурації «Селекція в тваринництві. Свинарство» з мобільними прикладними програмами.

Використання мобільної прикладної програми має такі переваги:

 • дозволяє збільшити ефективність роботи співробітників за рахунок зниження трудових витрат;
 • дозволяє уникнути небажаних помилок у веденні обліку за рахунок введення інформації в базу в момент здійснення операції;
 • дозволяє прискорити роботу персоналу;
 • значно зменшиться ймовірність виникнення помилок через людський фактор — відпадає необхідність повторного введення в систему одних і тих самих даних.

Модуль встановлюється на будь-який пристрій з операційною системою Android або iOS, тому даний пристрій можна безпосередньо використовувати в корпусах свинокомплексу для занесення даних співробітниками (оператори, осеменатори, зоотехніки) на місцях.

Ця прикладна програма дозволяє:

 • Здійснювати віддалене внесення даних з репродуктивного циклу (осіменіння — опорос — відбирання) в основну інформаційну базу:
 • Здійснювати віддалене формування звітів для перегляду наступної інформації:
  • місце розташування тварин та їх стан;
  • дані про виробничі цикли свиноматок;
  • списки тварин на проведення УЗД, списки тварин на опорос і т. п. актуальні дані про свиноматок: групи, до якої вона належить (свиноматка, яка перевіряється, основна свиноматка або ремонтна свинка), поточний стан свиноматки (умовно-супоросна, супоросна, важко-супоросна, підсосна, незапліднена).

Порядок лицензирования

Програмний продукт є захищеним і містить фрагменти коду, що не можуть бути змінені користувачем, має апаратний захист від несанкціонованого використання. В той же час реалізовано принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту до потреб кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для рішень «Селекція в тваринництві. Свинарство для України» здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на конфігурацію (на 1, 5, 10, 20 робочих місць), в разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання в серверному варіанті.

Заміна типу захисту для прикладного рішення «Селекція в тваринництві. Свинарство для України» не передбачена.

Сервисное обслуживание

Підтримка зареєстрованих користувачів програмних продуктів «Селекція в тваринництві. Свинарство для України» здійснюється Лінією консультацій при наявності договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
  • Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій: телефон +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта hotline@1c.ua .
  • Підтримка в частині конфігурації «Селекція в тваринництві. Свинарство для України»: електронна пошта selek.pig@gmail.com .
 • отримання оновлень платформи і прикладних рішень публікуються на сайті https://portal.1c.eu ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу https://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.

+38 048 789 10 10
+38 067 789 10 10
zakaz-od@alpha-com.od.ua
Кошик
Кошик
У вашому кошику немає товарів