Виберіть мову
Спілка Автоматизаторів Бізнесу (САБ)
У кошику немає товарів!

ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП

Найменування Ціна, грн. В кошик
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 7 800
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 30 000
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 54 000
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 102 000
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП 165 000
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 231 000
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 438 000
Рішення призначене для організації системи управління ремонтами і обслуговуванням устаткування на підприємствах різних галузей, в т.ч. з урахуванням вимог стандарту ISO 55000 з управління активами. 

Рішення призначено для співробітників таких підрозділів:

 • Служба головного механіка.
 • Служба головного енергетика.
 • KPI.
 • Служба метрології.
 • Відділ матеріально технічного забезпечення (постачання).
 • Бухгалтерія.
 • АСУ ТП.

Функціональні можливості

 • Облік обладнання і нормативів:  збір та підтримка в актуальному стані інформації про обладнання підприємства, його характеристиках, нормативах ремонту і ТО, а також її надання іншим процесам ТОІР, консолідація і зберігання електронного архіву документів (креслень, схем та ін.), Надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних в роботі з документами та історії ремонтів обладнання.
 • Облік показників експлуатації:  для збору, зберігання і аналізу відомостей про технічний стан устаткування під час його експлуатації.
 • Планування технічного обслуговування і ремонтів:  забезпечення належного збереження обладнання в перспективний період, підтримання нормативного рівня його технічного стану і працездатності.
 • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів:  забезпечення потреби підприємств в запасних частинах (агрегатах, вузлах і деталях), матеріали, інструменти та обладнання.
 • Управління персоналом:  визначення чисельності необхідного ремонтного та експлуатаційного персоналу, задіяного у виконанні ТО і ремонтів, їх атестація і допуск до роботи.
 • Управління нарядами і роботами:  формування та облік виконання нарядів на ремонтні роботи і регламентні заходи, при необхідності формування нарядів-допусків до них, а також контроль ступеня виконання ремонтних робіт і облік виконаних ТО, ремонтів та регламентних заходів.
 • Моніторинг показників процесів (KPI) і формування звітності  різної цільової спрямованості: відстеження кількісно певних цілей шляхом аналізу показників ефективності використання або обслуговування обладнання.
 • Інтеграційні можливості.

Облік обладнання і нормативів

 • Ведення списку обладнання
 • Ведення документів прийняття до обліку та списання обладнання
 • Облік переміщення обладнання
 • Класифікація обладнання
 • Ведення технологічних карт ремонтів
 • Формування та ведення бази нормативів ТОІР
 • Ведення списку об'єктів регламентних заходів
 • Зберігання історичних даних про ремонти обладнання
 • Ведення бази даних текстових і графічних документів.

Фундаментом усієї системи управління технічним обслуговуванням і ремонтами (ТОІР) є початкове створення бази об'єктів ремонту і подальше підтримання її в актуальному стані:

Основні технічні дані обладнання, відомості про його місцезнаходження, відомості про проведення планових і аварійних ремонтів включаються у картку обладнання. Регулярне ведення записів у картках дає можливість оцінювати технічний стан обладнання, обґрунтовано і точно визначати річну потребу у змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

Важливою частиною опису обладнання систем будівель і споруд, засобів KPI що обслуговуються та ремонтуються, є багаторівневі класифікатори обладнання. Наявність загальноприйнятої класифікації у системі дозволяє структурувати однорідну інформацію про обладнання, проводити типізацію, швидко шукати потрібні групи обладнання і нормативів.

У системі реалізовано можливість автоматичного створення ієрархічного списку обладнання за заданим реквізитом об'єкта ремонту.

Класифікатор нормативних ТО і ремонтів містить повну інформацію про всі можливі ремонти і ТО, заданих для типів, моделей і груп обладнання на підприємстві. Цей класифікатор містить інформацію про технологічні карти ТО і ремонтів. Реалізовано можливість ведення класифікаторів як для фіксованих ремонтних циклів, так і для послідовних ланцюжків пов'язаних ремонтів:

Технологічна карта ТО і ремонту містить перелік елементарних технологічних операцій ТО і ремонту із зазначенням для кожної операції нормативних витрат МТЗ і трудовитрат. Система підтримує версіонування технологічних карт:

Реалізована можливість відображення операцій прийняття до обліку та списання обладнання, а також можливість обліку переміщень обладнання для цілей ТОІР, яка необхідна для коректного формування історії експлуатації і ремонту устаткування.

Для ведення списку обладнання, об'єднаного за принципом єдиного розкладу виконання заходів ТОІР, реалізований механізм регламентних заходів:  

При формуванні списку об'єктів можливо вказати перелік доступних заходів ТОІР, призначених для виконання (огляди, перевірки, повірки, діагностичні вимірювання і т.п.).

Управління документацією

Мета управління документацією — надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних в роботі з документами та історії ремонтів обладнання.

Відомості про проведення планових і аварійних ремонтів записуються в системі в хронологічному порядку в картці обладнання: 

Регулярне ведення записів в картках дає можливість оцінювати технічний стан основного обладнання, обгрунтовано і точно визначати річну потребу в змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

У системі передбачена можливість ведення бази даних текстових і графічних документів: 

База даних документів дозволяє здійснювати наступні дії:

 • введення, коригування та відображення текстових і графічних документів (включаючи таблиці, схеми, креслення та фотографії);
 • прив'язка документів до одиниць обладнання.

Облік показників експлуатації

 • Облік контрольованих показників
 • Облік напрацювання обладнання
 • Облік станів обладнання
 • Ведення журналу виявлених дефектів.

Експлуатаційний (експлуатаційно-ремонтний) персонал проводить огляди закріпленого за ним обладнання при прийомі і здачі змін.

Всі виявлені при оглядах дефекти: несправності в роботі устаткування, відхилення від нормального стану обладнання, в тому числі не потребують негайної зупинки для їх усунення, фіксуються в системі в Робочому місці диспетчера: 

Окремо необхідно виділити технічні огляди устаткування. Вони є окремим випадком регламентованого ТО і плануються поряд з ремонтами.

В процесі оглядів обладнання вимірюються і заносяться в систему значення контрольованих показників. При досягненні значень показників критичних величин персонал формує повідомлення про необхідність ремонту. В системі реалізована можливість настройки автоматичної розсилки повідомлень відповідальним особам і автоматичного введення документів про виявлені дефекти при досягненні значеннями показників критичних величин.

Ведення історії показань вимірювальних приладів дозволяє відстежувати поточний стан обладнання.

Залежно від виробничої значимості обладнання, впливу його відмов на безпеку персоналу і стабільність виробничих і технологічних процесів ремонтні впливи можуть реалізуватися у вигляді ремонту з напрацювання, ремонту за технічним станом, або у вигляді їх поєднання. В системі можна планувати ремонти по всім перерахованим вище стратегій. Фактично ремонт більшої частини обладнання неминуче заснований на поєднанні (в різних пропорціях) регламентованого ремонту і ремонту з напрацювання.

Напрацювання обладнання може бути виражена в машино-годинах, кілометрах пробігу, кубометрах вийнятої породи, літрах і ін. Напрацювання обладнання фіксується в системі в журналі напрацювання (з картки обладнання): 

В системі реалізована можливість ведення обліку перебування обладнання в різних станах: в ремонті, консервації, аварійному просте. На підставі даних, зареєстрованих в системі, можна оперативно отримувати інформацію про простоях обладнання за заданий період, розраховувати показники ефективності використання обладнання.

Планування технічного обслуговування і ремонтів

 • Формування планів-графіків планово-попереджувальних ремонтів (ППР) обладнання і графіків регламентних заходів
 • Формування бюджетів на ремонти і регламентні заходи
 • Планування потреби в запасних частинах, матеріалах і інструментах
 • Планування потреби в трудових ресурсах
 • Формування заявок на проведення ремонтів

Базовою метою формування планів-графіків ППР (графіків регламентних заходів) обладнання служить забезпечення належного збереження обладнання в перспективний період, тобто підтримка нормативного рівня його технічного стану і працездатності: 

На підставі базової мети формуються конкретні цільові орієнтири і показники, обгрунтовуються і вирішуються найважливіші завдання по ТО і ремонту устаткування:

 • формування перспективних, річних і місячних планів ремонтних робіт;
 • розробка основних напрямків і пріоритетів;
 • визначення потреби в видах і обсягах робіт по кожному об'єкту;
 • визначення основних джерел ресурсозабезпечення і шляхів залучення необхідних ресурсів.

Річні плани-графіки ППР (графіки регламентних заходів) обладнання складаються в системі механіками підрозділів, які попередньо погоджують їх з іншими службами підприємства. У річні плани-графіки ППР (графік регламентних заходів) включається все обладнання (списки обладнання), що підлягає ремонту в планованому році, а також регламентованому ТО: 

На підставі річних планів-графіків ППР (графіків регламентних заходів) за допомогою спеціальних документів коригувань можна сформувати річні, місячні і тижневі план-графіки ППР (графіки регламентних заходів). При їх формуванні в системі враховуються фактичні дані по об'єктах ремонту (списками об'єктів), занесеним в систему.

На підставі планів-графіків ППР в системі формуються кошториси ремонту (заявки на ремонт), які є операційними документами з планування ремонтних робіт.

Потреба в запасних частинах, матеріалах і інструментах в системі формується зі складу технологічних операцій нормативних ТО і ремонтів в складі планів-графіків ППР (графіків регламентних заходів).

Відповідно до виконуваних функцій визначається чисельність ремонтного персоналу. Загальна кількість ремонтних робітників, необхідне для виконання майбутнього ремонту, визначається в системі кількістю підлягає ремонту обладнання, трудомісткістю ремонту кожної одиниці обладнання, тривалістю ремонту і прийнятим режимом проведення ремонтних робіт на підприємстві (кількість змін, їх тривалість).

Для формування бюджету на певний період повинні бути сформовані графіки ППР (регламентних заходів) на цей період. На підставі інформації про плановані нормативних ТО і ремонтах розраховуються суми перспективних витрат.

Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів

 • Ведення первинного обліку МТО
 • Контроль незнижуваного залишку
 • Перерахунок планових витрат
 • Формування та контроль виконання замовлень на внутрішнє споживання
 • Контроль витрат МТО.

Ведення первинного обліку МТО в рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначенні переліку номенклатури МТО, використовуваного при виконанні ТО і ремонтів.

В системі реалізована можливість завдання незнижуваного залишку — мінімальна кількість МТО, яке завжди необхідно мати на складі на випадок виникнення надзвичайних ситуацій: аварій, поломок, що вимагають виконання позапланового ремонту, та ін. Незнижуваний залишок МТО може бути списаний тільки при виникненні аварійної ситуації.

Для можливості змін в планах ремонту на певний період в системі реалізована можливість коригування планових витрат МТО.

На підставі потреб в матеріалах в системі складаються заявки (замовлення на внутрішнє споживання) на їх забезпечення, які підлягають подальшій обробці в відділі матеріально-технічного забезпечення (МТЗ).

Позиції номенклатури, на підставі замовлення на внутрішнє споживання, можуть бути зарезервовані з поточного залишку на складах або розміщені в замовленнях постачальникам. 

Для контролю витрат МТО порівнюються планові і фактичні показники витрат номенклатури в кількісному і грошовому вираженні. Планові показники в системі формуються на підставі графіків ППР та графіків регламентних заходів за необхідний період, а також заявок на ремонти, сформованих на підставі ППР, дефектів і зовнішніх підстав для робіт. Фактичні показники формуються на підставі актів про виконання етапів робіт і актів про виконання регламентного заходи.

Управління персоналом

 • Визначення необхідних компетенцій
 • Формування списку працівників сервісних служб, їх атестація і допуск до роботи
 • Контроль трудовитрат.

Для забезпечення постійної працездатності обладнання в системі реалізовані інструменти з управління ремонтним персоналом.

Визначення необхідних компетенцій в рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначенні переліку кваліфікацій, необхідних при виконанні ТО і ремонтів.

Після визначення переліку необхідних для виконання ТО і ремонтів кваліфікацій необхідно призначити відповідність між кваліфікаціями і співробітниками, які виконують ТО і ремонти.

При плануванні трудовитрат необхідну кількість ремонтних робітників, необхідних для виконання тих чи інших операцій, порівнюється з кількістю, що є на підприємстві. За результатами цього аналізу можуть бути прийняті рішення по управлінню чисельністю персоналу, ефективністю його роботи.

Для контролю трудовитрат в системі реалізована можливість порівняння планових і фактичних витрат в кількісному і грошовому вираженні: 

Планові показники в системі формуються на підставі графіків ППР та графіків регламентних заходів за необхідний період, а також заявок на ремонти, сформованих на підставі ППР, дефектів і зовнішніх підстав для робіт. Фактичні показники формуються на підставі актів про виконання етапів робіт і актів про виконання регламентного заходи.

Управління нарядами і роботами

 • Реєстрація та обробка заявок на ТОІР
 • Формування та контроль нарядів на виконання ремонтних робіт та регламентних заходів, облік виконаних робіт і заходів
 • Підготовка наряд-допусків
 • Аналіз виконаних робіт і заходів. 

Метою управління нарядами і роботами є формування і облік виконання нарядів на ремонтні роботи (нарядів на регламентне захід), при необхідності формування нарядів-допусків до них, а також облік виконаних ремонтних робіт і заходів.

На підставі сформованих заявок на ремонт в системі можна сформувати наряди на виконання ремонтних робіт (наряди на регламентне захід формуються тільки на підставі графіків регламентних заходів).

Заходи щодо забезпечення безпечного ведення ремонтних робіт визначаються і оформляються безпосередньо перед початком ремонту у вигляді видачі дозволу, яке представляє собою наряд-допуск на проведення вогневих, газонебезпечних та ін. Робіт відповідно до діючих інструкцій.

Завершення робіт по ремонту (заходу) оформляється актом виконаних робіт (або актом про виконання регламентних заходів).

Для аналізу виконання планових і позапланових ТО і ремонтів (заходів) використовується звіт «Виконання планових і позапланових ремонтів», в якому виводиться інформація про планові дати початку і закінчення періоду ремонтних робіт (заходів) і про фактичні дати періоду планових і позапланових ремонтних робіт за вказаний період:

Моніторинг показників процесів (KPI) і формування звітності

 • Створення додаткових показників ефективності
 • Реєстрація в системі значень KPI із зовнішніх джерел
 • Аналіз, контроль і управління показниками ефективності процесів ТОІР, в тому числі аналіз показників ефективності технічних служб
 • Формування звітності за показниками ефективності
 • Формування іншої звітності. 

Підсистема KPI дозволяє відстежувати кількісно певні цілі шляхом аналізу показників ефективності використання або обслуговування обладнання — таких, як готовність обладнання, ТОП найбільш витратних об'єктів ремонту, середнє напрацювання до відмови обладнання та ін .; можливість розширення переліку показників.

Для ведення списку показників, які є джерелами даних для розрахунку ефективності процесів, призначений довідник «Показники процесів (KPI)»: 

Для визначення зовнішнього вигляду значень показника в моніторі показників (KPI) призначений довідник «Варіанти аналізу показників KPI».

Для реєстрації в системі значень показників процесів (KPI), які не можна отримати з даних, наявних в ТОІР, призначений документ «Реєстрація значень зовнішніх показників», а для введення цільових значень показників, які в подальшому використовуються при нормуванні, використовується документ «Встановлення значень показників (KPI) ».

Для контролю значень показників KPI в системі використовується звіт «Монітор показників (KPI)».

Для аналізу ефективності управління активами в системі також можна використовувати такі звіти:

 • План-фактний аналіз ППР
 • План-фактний аналіз витрат МТО
 • План-фактний аналіз трудовитрат і ін. 

Крім того, в залежності від виконуваних функцій, співробітник може сформувати різні звіти:

 • Список обладнання
 • Фактичні витрати по об'єктах ремонту
 • Напрацювання обладнання
 • Контрольовані показники
 • Застій обладнання
 • План МТО, трудовитрат і інструментів
 • План-факт виконання ремонтів підрядниками та ін.

В системі реалізована можливість налаштування регламентних завдань для розсилки звітів відповідальних осіб. Можливе використання різних налаштувань звітів при формуванні розсилаються звітів відповідальним користувачам. 

Придбання

Поширення і впровадження програмних продуктів «ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП» ведеться тільки членами Всеукраїнської громадської організації «Спілка автоматізаторів бізнесу» (САБ) (див. Докладніше http://unionba.com.ua/), які мають статус «Центр ERP» або «Кандидат в центри ERP».

Для придбання продукту «ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП» користувачеві необхідно заповнити, підписати і подати заявку члену САБ за єдиною формою (бланк заявки можна завантажити тут).

Порядок ліцензування

Конфігурація «ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП» є захищеною і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів. 

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 робочих місць) і клієнтських ліцензій на конфігурацію «ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП» (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 робочих місць).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання в серверному варіанті.

Заміна типу захисту для прикладного рішення «ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП» не передбачена.

Сервісне обслуговування

Сервісне обслуговування прикладного рішення «ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП» і підтримка користувачів в частині роботи з платформою здійснюється за договором інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активним сервісом ІТС Галузевий 3-ї категорії.

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою:
  • Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій: телефон +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта  hotline@1c.ua .
  • Підтримка в частині конфігурації «ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування»: електронна пошта helptoir@desnol.ru .
 • отримання оновлень платформи і прикладних рішень публікуються на сайті https://portal.1c.eu
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу https://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС та на сервіс ІТС Галузевий.

Порівняння версій

Функціональність ТОІР ТОІР 2 КОРП
Облік обладнання і нормативів ремонту
Відображення переміщення, вибуття обладнання, облік гарантійних зобов'язань виробника  
Автоматично формуються ієрархії об'єктів ремонту  
Облік показників експлуатації
Автоматизація ремонтів за станом  
Планування технічного обслуговування і ремонтів
Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням жорстких ремонтних циклів  
Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням зупиночних ремонтів  
Управління нарядами і роботами
Управління нарядами і роботами з урахуванням небезпечних операцій, роботи підвищеної небезпеки  
Настроюються бізнес-процеси  
Система сповіщення Частково
Базова звітність з аналізу ефективності ТОІР
Аналіз показників ефективності ТОІР з урахуванням KPI, можливість розширення переліку показників  
Інтеграція з «Документообіг» Частково
+38 048 789 10 10
+38 067 789 10 10
zakaz-od@alpha-com.od.ua
Кошик
Кошик
У вашому кошику немає товарів