Виберіть мову
Спілка Автоматизаторів Бізнесу (САБ)
У кошику немає товарів!

Управління по цілям і KPI

Найменування Ціна, грн. В кошик
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10 об'єктів управління 13 500
Управління по цілях і KPI 16 500
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 20 об'єктів управління 21 000
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 50 об'єктів управління 36 000
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 100 об'єктів управління 60 000
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 300 об'єктів управління 121 000
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 500 об'єктів управління 157 500
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 1000 об'єктів управління 247 500
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10000 об'єктів управління 574 500

Рішення призначено для управління результативністю організації з використанням ключових показників діяльності (KPI) та збалансованої системи показників (BSC).

Під час розробки продукту був реалізований підхід цільового управління (Management By Objectives — MBO), метод Balanced Scorecard (BSC) та управління операційним і стратегічним розвитком компанії з використанням KPI (ключових показників діяльності).

Програмний продукт «Управління по цілям і KPI» надає можливості:

 • Управління результативністю організації із використанням ключових показників діяльності (KPI) та збалансованої системи показників (BSC);
 • Використання методу цільового управління в компанії (планування зверху вниз, узгодження знизу вверх);
 • Створення та підтримка єдиної системи цілей, показників, задач і взаємних оцінок (метод 360 градусів);
 • Використання гнучкого механізму автоматизованого збору, зберігання та розрахунку значень показників;
 • Представлення даних у зручній формі (від узагальненого у графічному вигляді на верхньому рівні, через аналіз у розрізі аналітик на середньому, до детального аналізу на рівні транзакцій та документів на нижньому);
 • Багатовимірного аналіз даних показників за аналітикою (набір аналітичних розрізів визначає користувач);
 • Відстеження виконання ключових показників діяльності та інформування співробітників у разі наявності відхилень (підвищення ефективності зворотного зв’язку);
 • Застосування оплати відповідно до результату;
 • Розподілу доступу до даних системи цільового управління залежно від прав і ролей користувачів;
 • Самостійного налаштування алгоритмів збору даних за показниками і форм звітів без участі програмістів.

Функціональні можливості

Програмний продукт дозволяє здійснювати корпоративну процедуру оцінки результативності співробітників (performance review) відповідно до концепції Performance Management. У продукті налаштовані типові бізнес-процеси узгодження цілей в рамках кожної команди і підрозділи, а також процедура підведення підсумків. Використання рішення дозволяє скоротити цикл оцінки результативності співробітників за рахунок автоматизації рутинних операцій, знизити часові витрати керівників усіх рівнів, а також забезпечити прозоре адміністрування процесу оцінки результативності.

Крім того, програмний продукт дозволяє ставити цілі для проектних команд відповідно до методу OKR (Objectives and Key Results — цілі і ключові результати). Зазначена методика дозволяє синхронізувати командні та індивідуальні цілі, а також забезпечити ефективний контроль над реалізацією поставлених завдань.

«Управління по цілям і KPI» дозволяє підвищити ефективність бізнесу шляхом узгодження цілей, поставлених перед співробітниками, із стратегічними цілями організації, а також підвищення залученості та мотивації співробітників за рахунок винагороди на підставі отриманих результатів.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє керівнику в режимі реального часу контролювати показники діяльності бізнесу, ставити завдання співробітникам, проводити моніторинг їх виконання, оцінювати результативність роботи кожного співробітника, наочно відслідковувати взаємозв’язок між поставленими / виконаними завданнями і підсумковим коефіцієнтом результативності співробітника. Інтерфейс системи реалізований у вигляді особистих кабінетів співробітників (порталів), наповнення яких залежить від ролі і позиції співробітника в організаційній ієрархії:

Завдання, які вирішуються програмним продуктом

Моніторинг (що відбувається?) 

Моніторинг роботи організації та бізнес процесів, виявлення та інформування про критично важливу інформацію на основі актуальних даних у вигляді показників (KPI).

Аналіз (хто винен?) 

 • Дослідження закономірностей в області управління ефективністю, багатовимірний аналіз даних в різного ступеня деталізації і розрізах аналітики;
 • Розподіл відповідальності за досягнення цілей за рівнями відповідальності.

Управління (що робити?) 

Механізм інформування керівників та співробітників про цілі організації, інструмент зворотного зв’язку і стимулювання, розрахунку винагороди.

Визначення ефективності співробітників і підрозділів

Управління реалізується через інформування співробітників про існуючі цілі організації, їх ролі та відповідальності в реалізації цих цілей. Інструмент дозволяє розподілити відповідальність між співробітниками, підрозділами за конкретні бізнес-показники. Через нього реалізується координація зусиль підрозділів, забезпечується регулярний зворотний зв’язок і стимулювання персоналу. Таким чином, для кожного підрозділу та співробітника формується матриця показників, за які вони несуть відповідальність, вона лягає в основу системи преміювання співробітників за результат.

З використанням цього інструменту керівник може зв’язати стратегічні цілі компанії та поточну (операційну) діяльність. Програмний продукт дозволяє створювати матриці результативності (MBO-матриці) для кожної посади та підрозділу. Така матриця містить ключові показники діяльності (KPI), і дозволяє «оцифрувати» результативність співробітника або підрозділу — представивши її як коефіцієнт. Використовуючи у розрахунку планові цільові орієнтири, ми переводимо оцінку результативності співробітника/підрозділу в об'єктивну площину. Планові значення за кожним показником — це свого роду угода, яку керівник щомісячно/щоквартально укладає зі своїми співробітниками про досягнення певних результатів. Такий підхід дозволяє у подальшому проводити моніторинг діяльності, оцінювати ступінь досягнення цілей, наочно демонструвати внесок конкретного співробітника у результати компанії.

Контроль задач і доручень

Для управління результативністю компанії необхідно відстежувати реалізацію проектів, виконання задач, доручень та ініціатив, сформованих у рамках стратегічних цілей компанії. Програмний продукт дозволяє управляти всіма оперативними дорученнями та задачами, спрямованими на поліпшення конкретних цільових показників. Планування та узгодження задач може йти за принципом зверху-вниз, коли задачі спускаються як доручення, так і знизу-вгору, коли заходи плануються виконавцем, а потім узгоджуються керівником. Продукт дозволяє структурувати робочий час співробітників, зв’язавши їх результативність з виконанням поставлених задач, підвищити виконавчу дисципліну за допомогою контролю дотримання термінів реалізації.

Довгострокові завдання можуть бути внесені в систему як проекти, з деталізацією по етапах і представлені у вигляді календарного графіка — діаграми Ганта. За кожен етап або віху проекту можуть бути призначені відповідальні співробітники. У цьому випадку ці завдання потраплять в карту цілей співробітника на відповідний період.

Управління преміюванням

Преміювання, орієнтоване на результат, є інструментом, який допомагає керівнику, з одного боку, виділити і відзначити успіхи співробітника, а з іншого боку чітко позначити його роль у загальному виробничому процесі. Нефіксована (преміальна) частина оплати праці залежить від виробничих та інших значущих для бізнесу показників.

Можливості програмного продукту дозволяють зв’язати показники діяльності співробітників (KPI) із системою винагороди. Програмний продукт дозволяє формувати різні алгоритми розрахунку винагороди, і потім, на підставі отриманих значень досягнення результатів, розраховувати розмір преміальної частини зарплати співробітника.

Керівник може гнучко задати відповідність рівня результативності співробітника і розміру премії (наприклад, у разі результативності співробітника нижче 75%, премія не нараховується; за результативності від 76% до 90% — премія розраховується в розмірі половини норми і т. д.). Інструмент дозволяє вибирати показники, які беруть участь у розрахунку винагороди та налаштовувати формулу винагороди. Такий підхід дозволяє компанії бути більш динамічною, легко адаптуватися до змін ринкової ситуації.

Оцінка персоналу методом 360 градусів

Крім об'єктивних показників продукт дозволяє збирати та враховувати оцінки, які засновані на суб'єктивній думці внутрішніх експертів (за аналогією з методом «360 градусів»). Найчастіше це необхідно для оцінки відповідності дій співробітників корпоративним стандартам (наприклад, вимог системи управління якістю), очікуванням «внутрішніх клієнтів». Такими експертами можуть виступати як керівники, так і «споживачі» внутрішніх продуктів та послуг.

Автоматизований інструмент підтримує механізм регулярного збору таких оцінок і на основі заданого алгоритму трансформує ступінь відповідності вимогам стандартів у числове значення суб'єктивного показника, що у подальшому використовується для розрахунку винагороди співробітника за період.

Проведення аналізу бізнес-показників

Цей інструмент дозволяє проводити дослідження і аналіз даних ефективності бізнесу в різних вимірах та з різним ступенем деталізації, виявляти закономірності та причинно-наслідкові зв’язки між різними факторами, що впливають на ефективність.

Під час проведення такого аналізу користувач сам визначає параметри та вимірювання (аналітики) звітів, для кращого розуміння ситуації може перейти з верхнього рівня групування (агрегування) даних до найнижчого рівня — документа — транзакції (техніка Drill Down). Інструмент сприяє скороченню термінів отримання необхідної інформації за рахунок того, що побудова звітів відбувається в «один дотик».

У налаштуваннях системи можна задавати для кожного цільового показника до 6 розрізів аналітики (один напередвизначений і 5 налаштованих користувачем). Такої кількості розрізів аналітики досить, щоб забезпечити глибоке занурення в аналіз причинно-наслідкових зв’язків, зберігши при цьому прийнятну швидкодію системи. Аналітичними розрізами можуть виступати будь-які дані обліку. Наприклад, для показника «маржинальний прибуток» крім передбаченого розрізу аналітики (відповідальний співробітник), можна задати додаткові: по регіонах, видах діяльності, номенклатурі, контрагентах, філіях.

Аналітична система дозволяє представляти дані, як у статичному вигляді (на певну дату), так й у динаміці (з будь-яких періодів); у вигляді структурованих табличних звітів, так й у вигляді діаграм і графіків. Наприклад, за допомогою цього інструменту можна оцінити динаміку обсягів реалізації продукції з певною характеристикою у вибраному регіоні, побудувати графік завантаження складських приміщень з урахуванням сезонності, зіставити ефективність маркетингових зусиль і динаміку продажів за період і т. п.

Моніторинг показників

Інформаційні панелі бізнес-показників (dashboard) — це інструмент для моніторингу та аналізу інформації про ефективність бізнес-процесів. Впровадження інструменту для регулярного збору та аналізу достовірної інформації про результативність є етапом побудови корпоративної BPM-системи (business performance management — системи управління ефективністю бізнесу).

«Управління по цілям і KPI» дозволяє в автоматичному режимі збирати необхідні дані з розрізнених облікових систем, оцінки експертів за суб'єктивними показниками, проводити розрахунок об'єктивних показників ефективності роботи компанії, відстежувати зміни показників і проводити їх аналіз у режимі реального часу. Застосування інформаційних панелей показників дозволяє керівнику регулярно вирішувати задачі, пов’язані з моніторингом.

Інформаційна панель бізнес-показників (dashboards, контрольна, приладова панель) є інструментом графічної візуалізації найважливіших для контролю та управління показників в узагальненому, укрупненому вигляді. Інформація у вигляді діаграм, графіків і таблиць дозволяє миттєво виявляти критично важливі сигнали на підставі актуальних і релевантних даних. Завдяки цьому інструменту керівники різного рівня, одним поглядом оцінивши ситуацію в компанії, можуть приймати зважені та обґрунтовані рішення.

За допомогою гнучкого налаштування керівник може самостійно зібрати на одному екрані інформацію по ефективності різних бізнес-процесів компанії (маркетингу і продаж, виробництва, сервісу, управління персоналом і т. д.). При цьому він сам вибирає зручний спосіб відображення інформації: у вигляді таблиці, графіка, діаграми або тексту, з урахуванням динаміки (тренду) і стану (зони) показника. Для отримання детальної інформації, можна інтерактивно перейти («провалитися») в інший інформаційний шар, в якому представити дані у розрізі аналітик.

На інформаційну панель можна вивести показники пов’язані з виконанням плану по прибутках, поточним рівнем операційних витрат, кількістю запитів від клієнтів, швидкістю їх обробки, ступеню задоволеності клієнтів, рівню активності менеджерів з продажу тощо.

Збір, розрахунок і зберігання інформації за показниками

Однією з найважливіших функцій програмного продукту є підтримка механізму автоматизованого збору, розрахунку і зберігання інформації за цільовими показниками. Дані за кожним показником можна зібрати трьома способами: внести вручну, розраховувати на основі інших показників, «транслювати» з облікових або управлінських систем.

За рахунок того, що у системі в явному вигляді прописуються алгоритми збору показників, забезпечується виконання найбільш значимого принципу цільового управління — створення «єдиного стандарту», за допомогою якого описується не тільки смисловий зміст цільового показника, але й спосіб його підрахунку. Використання автоматичного розрахунку показників дозволяє застосовувати формули, агрегувати дані нижніх рівнів, будувати каскадну модель показників.

Розподіл і контроль прав доступу

Оскільки в автоматизованій системі зберігається комерційна інформація, яка може носити конфіденційний характер, необхідно забезпечити розподіл доступу до неї залежно від повноважень працюючих користувачів. Таке налаштування виконується на двох рівнях:

 • через вбудований у платформу механізм розподілу прав відповідно до ролей, де можна визначити доступ до об'єктів конфігурації (довідників, документів, звітів та «панелей»);
 • за допомогою механізму матричного налаштування прав у самій системі, який дозволяє детальніше розподіляти між співробітниками права щодо роботи з інформацією.

Інтеграція з обліковими системами

Обмін даними для збору показників по KPI

Вбудовування в робочу базу (інтеграція в конфігурацію)

Об'єднання конфігурації «Управління по цілям і KPI» з обліковою або управлінською системою на платформі «1С: Підприємство» (безшовна інтеграція) є найзручнішим підходом за рахунок можливості:

 • використання довідників і документів основної конфігурації як аналітичних розрізів за показниками (KPI);
 • реалізації обміну даними усередині єдиного інформаційного простору конфігурації;
 • формування звітності по KPI з деталізацією до первинних документів (господарських операцій, які вплинули на зміну KPI) — техніка Drill-down.

Універсальний обмін даними за допомогою XML-пакетів

Універсальний механізм обміну даними призначений як для обміну з обліковими системами, створеними на платформі «1С: Підприємство», так і для організації обміну даними з іншими інформаційними системами. Для обміну використовуються XML документи, а аналітичні зберігаються в окремому довіднику аналітик у конфігурації «Управління по цілям і KPI»:

 • обмін даними можна реалізувати як з інформаційними базами «1С: Підприємство», так й з іншими інформаційними системами;
 • обмін даними можливий між неідентичними інформаційними базами «1С: Підприємство» з різною структурою конкретних об'єктів;
 • під час організації схеми обміну не накладається обмеження на структуру розподіленої системи. Можна організувати як класичну структуру типу «зірка», так і більш складніші багаторівневі структури типу «сніжинка» та інші;
 • реалізація різних способів вирішення колізій у разі одночасної зміні даних у різних вузлах розподіленої системи;
 • реалізація відновлення обміну даними в таких випадках, як відновлення інформаційних баз з резервних копій і т. д.

MS Excel, MS Access

Є можливість завантаження даних з файлів формату MS Excel і MS Access. Інформацію в ці файли можна завантажувати як з облікових систем, так і вносити вручну. Такий підхід має особливості:

 • Завантажувати можливо тільки прості дані (числа — як результат обчислень);
 • Аналітики завжди представляються як текст.

Розподілені бази даних

Механізм розподілених інформаційних баз призначений для створення територіально розподілених систем на основі ідентичних конфігурацій «1С: Підприємство». У цій ситуації можливі два підходи: використання для обміну конфігурації «Управління по цілям і KPI» без інтеграції та об'єднання конфігурації «Управління по цілям і KPI» з обліковою або управлінською системою на платформі «1С: Підприємство». Розподілена система повинна мати деревоподібну структуру, в якій існує кореневий вузол і визначено відношення «головний — підпорядкований» для кожної пари зв’язаних вузлів.

Основні можливості:

 • інтерактивне створення розподіленої системи та виконання обміну даними без додаткового програмування;
 • забезпечення ідентичності конфігурацій інформаційних баз, що входять до складу розподіленої системи;
 • підключення нових та відключення існуючих вузлів;
 • створення початкового образу інформаційної бази для нового вузла;
 • реалізація різних способів вирішення колізій у разі одночасної зміні даних у різних вузлах розподіленої системи;
 • можливість створення в рамках однієї розподіленої інформаційної бази кількох схем обміну;
 • задавати умови на передачу та прийом змін на рівні окремих елементів даних;
 • реалізація відновлення обміну даними у таких випадках, як відновлення інформаційних баз з резервних копій і т. д.;
 • ущільнення повідомлень обміну у форматі.ZIP та автоматичне розпакування повідомлень обміну під час прийому.

Конвертація даних  

До налаштування обміну даними через конвертацію даних має сенс вдаватися тоді, коли немає можливості інтегрувати «Управління по цілям і KPI» у працюючу облікову систему на платформі «1С: Підприємство». Перевагою такого підходу є швидка реалізація та можливість повноцінно використовувати аналітичні розрізи у вигляді довідників та об'єктів.

Підключення зовнішніх джерел даних (External Data Source)

Дозволяють:

 • Працювати з зовнішніми базами даних, що не заснованими на «1С: Підприємство».
 • Зовнішнє джерело може отримувати дані з ODBC-джерел з СУБД Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft Access, Excel, dBase, Paradox, Visual FoxPro.
 • Підключити багатовимірні джерела даних:
  • Microsoft Analysis Services;
  • Oracle Essbase;
  • IBM InfoSphere Warehouse;
 • Використовувати для отримання даних з:
  • Бази даних ERP (SAP, Oracle, Парус, Галактика);
  • Інтернет-магазину (MySQL / MS SQL);
  • Завантаження даних з Excel;
  • Аналітика сайту (Яндекс.Метрика, Google Analytics);
 • Налаштування робиться для кожної бази окремо.

Управління реалізується через інформування співробітників про існуючі метою організації, їх ролі і відповідальності в реалізації цих цілей. Інструмент дозволяє розподілити відповідальність між співробітниками, підрозділами по конкретним бізнес-показниками. Через нього реалізується координація зусиль підрозділів, забезпечується регулярне зворотний зв’язок і стимулювання персоналу. Таким чином, для кожного підрозділу і співробітника формується матриця показників, за які вони несуть відповідальність, вона лягає в основу системи преміювання співробітників за результат.

З використанням цього інструменту керівник може зв’язати стратегічні цілі компанії і поточну (операційну) діяльність. Програмний продукт дозволяє створювати матриці результативності (MBO-матриці) для кожної посади і підрозділи. Така матриця містить ключові показники діяльності (KPI), і дозволяє «оцифрувати» результативність співробітника або підрозділу — представивши її у вигляді коефіцієнта. Використовуючи в розрахунку планові цільові орієнтири, ми переводимо оцінку результативності співробітника / підрозділу в об'єктивну площину. Планові значення за кожним показником — це свого роду угоду, яке керівник щомісячно / щоквартально укладає зі своїми співробітниками про досягнення певних результатів. Такий підхід дозволяє в подальшому проводити моніторинг діяльності, оцінювати ступінь досягнення цілей, наочно демонструвати внесок конкретного співробітника в результати компанії.

Порядок ліцензування

Програмний продукт є захищеним і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, має захист від несанкціонованого використання. Одночасно реалізується принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості об'єктів управління здійснюється придбанням додаткових ліцензій на об'єкти управління «Управління по цілям і KPI» (на 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000 і 10 000 об'єктів). Об'єктами управління у конфігурації «Управління по цілям і KPI» є штатні одиниці компанії, за якими закріплені певні співробітники, тобто 1 об'єкт — це 1 співробітник підприємства, за яким відбувається створення матриць результативності (KPI), планування та відстеження показників за період.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу «1С:Підприємство» (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 робочих місць).

Кількість ліцензій на використання конфігурації «Управління по цілям і KPI» та платформи «1С:Підприємство» визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією «Управління по цілям і KPI» на платформі «1С:Підприємство».

Для роботи у варіанті клієнт-сервер слід придбати ліцензію на використання сервера «1С:Підприємство».

Заміна типу захисту для прикладного рішення «Управління по цілям і KPI» не передбачена.

Сервісне обслуговування

Сервісне обслуговування прикладного рішення «Управління по цілям і KPI» і підтримка користувачів в частині роботи з платформою здійснюється за договором інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активним сервісом ІТС Галузевий 1-ї категорії.

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою:
  • Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій: телефон +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта  hotline@1c.ua .
  • Підтримка в частині конфігурації «Управління по цілям і KPI»: електронна пошта hline@topfactor.pro .
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи «1С:Підприємство», а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів https://portal.1c.eu ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу http://its.1c.ua , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС та на сервіс ІТС Галузевий.

+38 048 789 10 10
+38 067 789 10 10
zakaz-od@alpha-com.od.ua
Кошик
Кошик
У вашому кошику немає товарів